کمبر ژاکارد

کمبر ژاکارد

کمبر ژاکارد ماشین های وندویل (CRX – HCP –HCI –HCE)
نوع مصرف:   ماشین های وندویل (CRX – HCP –HCI –HCE )