موتور سالويج

موتور سالويج

موتور سالويج HCIماشین های وندویل
نوع مصرف:   ماشین های وندویل HCI