مودول (M6)

مودول (M6)

مودول (M6) ژاکارد ماشین های شونهر(آلفا 400و500)
نوع مصرف:   ماشین های شونهر آلفا (400،500)