شير برقي قيچي

شير برقي قيچي

شير برقي قيچي
نوع مصرف:   ماشین های وندویل