قيچی

قيچی

قیچی دستگاه وندویل و شونهر
نوع مصرف:   ماشین های وندویل وشونهر