شير برقي قيچي و دابي

شير برقي قيچي و دابي

شیر برقی قیچی و دابی ماشین های شونهر آلفا (400،500)
نوع مصرف:   ماشین های شونهر آلفا (400،500)