شیر برقی قیچی

شیر برقی قیچی

شیر برقی قیچی وندویل (CRM)
نوع مصرف:   ماشین های وندویل (CRM)