سي ال برد

سي ال برد

سی ال برد ژاکارد ماشین های شونهر
نوع مصرف:   ژاکارد ماشین های شونهر