تيغ شاخ گاوي

تيغ شاخ گاوي

تیغ شاخ گاوی ماشین های ریسندگی
نوع مصرف:   ماشین های ریسندگی