تيغ برش خواب فرش

تيغ برش خواب فرش

تیغ برش خواب فرش ماشین های وندویل وشونهر
نوع مصرف:   ماشین های وندویل وشونهر