گریپر

گریپر

گریپر ماشین های وندویل HCI (1000- 1200 )
نوع مصرف:   ماشین های وندویل HCI (1000 و 1200 ) شانه