قيچي پود

قيچي پود

قیچی پود
نوع مصرف:   ماشین های شونهرآلفا (300-320)