قيچي پود

قيچي پود

قیچی پود ماشین های شونهر آلفا (360 -400-500)
نوع مصرف:   ماشین های شونهر آلفا (360 -400-500)