نخ هارنيش106 سانتي متر

نخ هارنيش106 سانتي متر

نخ هارنیش106 سانتی متر
نوع مصرف:   ژاکارد ماشین های وندویل (UCL)