نخ هارنيش 151 سانتيمتر

نخ هارنيش 151 سانتيمتر

نخ هارنیش 151 سانتیمتر ژاکارد ماشین وندویل (UCL)
نوع مصرف:   ژاکارد ماشین های وندویل (UCL)