نخ هارنيش 203 سانتي متر

نخ هارنيش 203 سانتي متر

نخ هارنیش 203 سانتی متر ژاکارد ماشین های وندویل
نوع مصرف:   ژاکارد ماشین های وندویل