قر قره ژاکارد

قر قره ژاکارد

قر قره ژاکارد وندویل ماشین های
نوع مصرف:   ماشین های وندویل