آسانسوري مودول (M5)

آسانسوري مودول (M5)

آسانسوری مودول (M5) ژاکارد ماشین های شونهر(آلفا 300-320-360)
نوع مصرف:   ژاکارد ماشین های شونهر(آلفا 300-320-360)