قرقره چوبي بند تيغ

قرقره چوبي بند تيغ

قرقره چوبی بند تیغ  ماشین های وندویل
نوع مصرف:   ماشین های وندویل