قرقره آلومنيومي بند تيغ

قرقره آلومنيومي بند تيغ

قرقره آلومنیومی بند تیغ ماشین های واندویل
نوع مصرف:   ماشین های وندویل