تيغ نخ بر يا انگشتي

تيغ نخ بر يا انگشتي

تیغ نخ بر یا انگشتی برش نخ های بافندگی
نوع مصرف:   برش نخ های بافندگی