نايف هانگر

نايف هانگر

نایف هانگر ژاکارد ماشین های وندویل
نوع مصرف:   ژاکارد ماشین های وندویل