آلمينيوم راد

آلمينيوم راد

آلمینیوم راد ژاکارد ماشین های شونهر
نوع مصرف:   ژاکارد ماشین های شونهر