پايه قيچي

پايه قيچي

پایه قیچی ماشین وندویل (CRX)
نوع مصرف:   ماشین وندویل (CRX)