نخ هارنيش (3.30)-(4)-(4.30)

نخ هارنيش (3.30)-(4)-(4.30)

نخ هارنیش (3.30)-(4)-(4.30) ماشین های وندویل
نوع مصرف:   ماشین های وندویل