مگنت مودول (M5)

مگنت مودول (M5)

مگنت مودول (M5) ژاکارد ماشین های شونهرآلفا
نوع مصرف:   ژاکارد ماشین های شونهر(آلفا 300-320-360)