واشر تفلوني

واشر تفلوني

واشر تفلونی بازویی 60 سانتی ژاکارد ماشین های وندویل
نوع مصرف:   بازویی 60 سانتی ژاکارد ماشین های وندویل