قاب مودول M6 ,M5

قاب مودول M6 ,M5

قاب مودول M6 ,M5 ژاکارد ماشین های شونهرآلفا
نوع مصرف:   ژاکارد ماشین های شونهرآلفا (300 -320-360-400 -500)