فنر پشت قاب مودول

فنر پشت قاب مودول

فنر پشت قاب مودول ژاکارد ماشین های شونهر
نوع مصرف:   ژاکارد ماشین های شونهر