چرخ دنده راپير و گريپر

چرخ دنده راپير و گريپر

چرخ دنده راپیر و گریپر ماشین های شونهرآلفا (300-320)
نوع مصرف:   ماشین های شونهرآلفا (300-320)