تسمه تيغ

تسمه تيغ

تسمه تیغ ماشین های شونهر آلفا (400-500)
نوع مصرف:   ماشین های شونهر آلفا (400،500)