قلاب قرقره ثابت

قلاب قرقره ثابت

 قلاب قرقره ثابت
نوع مصرف:   ماشین های وند ویل (UCL-CRX-HCP-HCI-...)