بند تيغ

بند تيغ

بند تیغ ماشین های وندویل و شونهر
نوع مصرف:   ماشین های وندویل وشونهر