سنگ تيغ

سنگ تيغ

سنگ تیغ ماشین های وندویل
نوع مصرف:   ماشین های وندویل