کالسکه تيغ

کالسکه تيغ

کالسکه تیغ ماشین های وندویل و شونهر
نوع مصرف:   ماشین های وندویل وشونهر