کربن کالسکه تيغ

کربن کالسکه تيغ

کربن کالسکه تیغ ماشین های وندویل
نوع مصرف:   ماشین های وندویل