بلبرنگ نافي

بلبرنگ نافي

بلبرنگ نافی دستک ژاکارد ماشین های شونهر
نوع مصرف:   دستک ژاکارد ماشین های شونهر