ناخونک مودول (M6)

ناخونک مودول (M6)

ناخونک مودول (M6)
نوع مصرف:   ژاکارد ماشین شونهر مودول (M6)