راهنمای 4 و 5 شيار

راهنمای 4 و 5 شيار

راهنماي 4 و 5 شيار
نوع مصرف:   جایگاه برد ژاکارد ماشین های وندویل