راهنماي 4 شيار

راهنماي 4 شيار

راهنمای 4 شیار
نوع مصرف:   جایگاه برد ژاکارد ماشین های وندویل