راهنماي پود 5 شيار

راهنماي پود 5 شيار

راهنمای پود 5 شیار
نوع مصرف:   جایگاه برد ژاکارد ماشین های وندویل