گريپر

گريپر

گریپر ماشین های شونهرآلفا( 300- 320 )
نوع مصرف:   ماشین های شونهرآلفا (300-320)