تبديل دستگاه هاي بافندگي واندويل

تبديل دستگاه هاي بافندگي واندويل

تبدیل دستگاه های بافندگی واندویل

تبدیل دستگاه بافندگی:

  • 700 شانه به 1000 شانه هشت رنگ و ده رنگ عرض 3 متر
  • 700 شانه به 1200 شانه 8 رنگ عرض سه متر
  • 1000 شانه ده رنگ 3 متر به 1200 و 1500 شانه سه متر
  • 1200 شانه 4 متر به 1500 و 1600 شانه سه متر
  • 1200 شانه 8 رنگ عرض سه متر به 1500 شانه 8 رنگ سه متر
  • 1200 شانه 4 متر هشت رنگ به 1500 شانه 4 متر 8 رنگ
  • تبدیل دستگاه های بافندگی از 2 راپیر به سه راپیر
  • بزرگ کردن کریل از 700 شانه به 1500 شانه