بوش وشفت

بوش وشفت

بوش وشفت بازویی 60 سانتی ژاکارد ماشین های وندویل
نوع مصرف:   بازویی 60 سانتی ژاکارد ماشین های وندویل